Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Miloš Polák - Fajnprezent, so sídlom Hrašné 299, 916 14 Hrašné, IČO: 43 476 678, (ďalej len Predávajúci ) a kupujúceho ( ďalej len "Kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho uzatvorenej medzi kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.fajnstore.sk

 

Článok II

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

1.Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na www.fajnstore.sk. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho.

3.Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

Miloš Polák-Fajnprezent, Hrašné 299, 916 14 Hrašné

Tel.: 0944 077 078 (pondelok až piatok) medzi 7.00 - 18.00 hod

E-mail: info@fajnstore.sk

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

3.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno, alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

3.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

3.3 Množstvo objednávaného tovaru;

3.4 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;

4.Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

 

Článok III

Storno objednávky

1.Kupujúci má právo stornovať bez poplatku elektronickú objednávku bez udania dôvodu iba v deň prvého kontaktovania, pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre Predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

2.Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, Kupujúceho a Predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla Predávajúceho na náklady a zodpovednosť Kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša Kupujúci.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná Kupujúcim. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3.Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, Predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, cenu zaplatenú za produkt, alebo za službu, alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt, alebo službu, vráti Kupujúcemu, vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5.V prípade akceptovania požiadavky Kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má Predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 30% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

Článok IV

Cenové podmienky

1.Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.fajnstore.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena je uvedená ako konečná, nakoľko nie sme platcami DPH

2.Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.fajnstore.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.fajnstore.sk. Úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.fajnstore.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Článok V

Platobné a prepravné podmienky

1.Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

2.Platba pri dodávke tovaru na dobierku - Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar pri prevzatí od Slovenskej pošty.

3.Pri odovzdávaní produktu platí Kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) Osobný odber

b)Slovenská pošta – dobierka

c)Tovary, ktoré sú označené ako doprava zdarma majú bezplatnú dopravu. Ak je súčasťou objednávky hoci len jeden tovar označený dopravou zdarma, vzťahuje sa bezplatná doprava na celú objednávku.

5.Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie Kupujúceho a Kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

 

Článok VI

Dodacie podmienky

1.Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do troch pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho .

2.Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.

3.Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu miesta dodania, uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke, do troch pracovných dní od prevzatia zásielky. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

4.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na Kupujúceho.

5.Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim, alebo jeho splnomocnencom.

6.Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu a na mieste spísať zápisnicu,ak je zásielka poškodená.

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci, je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom každú zmenu uskutoční formou zverejnenia na www.fajnstore.sk v obchodných podmienkach.

2.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.11.2014.

Fajnstore 2014 - 2015
pošítadlo fajnstore.sk
Vytvoril Fajnprezent